By - admin

王庄镇2017年第二季度居家养老服务补贴清册—蚌埠市政府信息公开网

参考号: 00304851X/201708-00061 教训花色品种: 安宁帮助
质地花色品种:
政府财政、财源、审计,  公民,  安宁,  安宁,  安宁,  
声称日期:
2017-07-19
声称机构: Wang Zhuang Town,固镇县 构图日期: 2017-07-19
见效时期: 2017-07-19 终止时期: 无效
规定: 王庄镇2017年以第二位一刻钟居家养老检修补…    
文号: 关键词:

王庄镇2017年以第二位一刻钟居家养老检修津贴清册

占有房子的人姓名 津贴款项 村名 本部的地址 凡例
文清夏 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
张志英 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
郭静平 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
李翠萍 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱建科 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
李兰 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
江庆邦 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
陶金现 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
UG山 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
站得太晚 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
胡庆生 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
欧加顺 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
Lu Song和蓝 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
王李咏 600 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
唐朝玉 600 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
周志林 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
王春琴 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
唐传林 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
除英国外的欧洲国家乐园书 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈红江 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈新华 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
张慧法制 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈红海 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
宋代云 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
张超 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
张伟笙 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
张为银 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
张正祥 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
王福人 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
除英国外的欧洲国家天牛 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
欧加忠 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
王银荣 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
齐玉会 600 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
谢雪兰 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
董志华 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱培生 600 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱丙安 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
林继春 600 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱云飞 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱福甫 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱胜生 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
王莹迎 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱建祥 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
周金海 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
王爱侠 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
华小华 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
胡庆丰 600 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
王冠球 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
乔文兵士 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
王栋兴 600 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
胡庆奎 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
王龙 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
温床和温床 300 甄楠村 Wang Zhuang Town,固镇县
周志廉 600 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
周志丽 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
周志祥 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
周志根 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
周志丽 600 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
本周之路 600 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张春桂 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张要公 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王文锦 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘春席 600 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘宝宏 600 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
唐明华 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈凤领 600 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张伟安 600 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈峰周 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王春荣 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陆春平 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
温床转来转去 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张廷珍 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈峰-我 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
唐明月 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
Gu Xue闽 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
孙秀兰 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
做一餐好汤 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱一力 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陆家芹 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陆加红 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
野战军 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王翔宽 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王春春 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱志华 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王文新 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘治夔 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王春华 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘保军 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
曹云山 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
田红田 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈爪甲 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
洪邦茹 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
洪乃芹 600 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈安岗 300 城北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈楚 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王一荣 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
被保险人的记载 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
叶李唐 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
叶常刚 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
杨桂兰 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
叶李菲 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
叶俗歌 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱建玉 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱丙桃 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱福宏 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张兰泉 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张廷青 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈先生 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱建朝 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱建东 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱建官 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
郭峰彭 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
郭峰张 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
郭英俊维多利亚女王 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
殷德文化 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
周美英 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
郭正让 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
阴德发 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱丙贤 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王可新 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王发生 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陶锦荣 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陶圣地 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陶亮 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陶亮亮 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘荣乐 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
徐帮应 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘荣锦 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘荣军 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘井桥 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘井原始的 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
Lu Qing兵士 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陆毅文 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
胡汉民 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
吕从民 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张翠红 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
冯至笙 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
魏安平 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陆春辉 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
王国才 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘双河 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱翠华 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈安现 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈银色的 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
陈安辉 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
刘春兵 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
郑与汉 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张正奇 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张正祥 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张最正确的方法 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张守军 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张郭金 600 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱恒安 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱恒乐 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
郭平平 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
朱建华 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县
张正球 300 西北村 Wang Zhuang Town,固镇县

发表评论

Your email address will not be published.
*
*